เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จำนวน16 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไต้หวัน เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน มีหลายประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองสำคัญต่อภูมิภาคและต่อโลก ที่สำคัญเป็นภูมิภาคที่ไทยตั้งอยู่ ทำให้บทบาท ท่าที และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กล่าวถึงประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้านต่าง ๆ ได้

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.eastasiawatch.in.th ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รวมทั้งเสนอบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเว็บไซต์ฯ เป็นฐานข้อมูลของเอเชียตะวันออกที่จัดทำ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกที่ผู้ใช้เลือกใช้เป็นอันดับแรก"

พันธกิจ

เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก
โดยมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม ด้วยการให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง