ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา

09 Mar 2020   Views 892 การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดการแสดงดนตรี “Melodies of Friendship” โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ณ หอประชุมจตุมุข กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและสมาชิกราชวงศ์กัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงดนตรีดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางเภือง สกุณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา นางเอียต โซเภีย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา คณะทูตานุทูต ผู้แทนภาคเอกชนไทย รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาจาก Royal University of Phnom Penh, Royal University of Fine Arts และ Phnom Penh International Institute of Arts เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พระบรมรัตนโกศ รวมทั้งเพลงแจ๊สร่วมสมัย และเพลงที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยและกัมพูชา อาทิ “Oh I say” “คำหวาน” “ยิ้มสู้” “ชะตาชีวิต” “อาทิตย์อับแสง” “Monica” และ “La Forêt Enchantée” ซึ่งผู้ชมต่างแสดงความชื่นชมและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์

การแสดงดนตรีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงไมตรีจิตและมิตรภาพในระดับประชาชนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ซึ่งจะจัดตลอดปี ๒๕๖๓

ที่มา : http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6887/114634-การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ-๗๐-ปี-การสถาปนาความ.html* * * * * * * * * * * *