ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ไทย – กัมพูชา เชื่อมสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

11 Jan 2021   Views 361 ไทย – กัมพูชา เชื่อมสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาได้ดำเนินมาอย่างยาวนานจนมาบรรจบครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2563 ตลอดห้วงเวลา 70 ปีทีผ่านมา นอกเหนือจากการมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกันให้แนบแน่นแล้ว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์นับเป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและกัมพูชา โดยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านพยายามร่วมมือกับกัมพูชาในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) การศึกษา และ (3) ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของกัมพูชาเอง แต่ยังเป็นการสร้างเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นับตั้งแต่ปี 2554 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ได้ร่วมกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia: CDC) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาชาวกัมพูชาเพื่อเข้ามา ศึกษาในประเทศไทยมากกว่า 2,400 ทุน โดยทุนการศึกษาส่วนใหญ่เป็นทุนในพระราชานุเคราะห์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งยังพระราชทานทุนทรัพย์สนับสนุนการก่อตั้งสถาบันการศึกษาในกัมพูชา ได้แก่ Institute of Technologies in Kampong Chheuteal and Kampong Speu และ Cambodian – Thai Skills Development Institute ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงงานของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพของเยาวชนกัมพูชาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ในด้านความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยสำหรับประชาชนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ จึงได้สนับสนุนความร่วมมือภายใต้โครงการด้านสาธารณสุขในกัมพูชาหลายโครงการ เช่น โครงการโรงพยาบาลพี่-น้อง (Sister-Hospital) ในเขตชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดเกาะกง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ร่วมกัน และมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังชายแดนฝั่งพระตะบองและจังหวัดอุดรมีชัยในอนาคต นอกจากนี้ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รัฐบาลไทยได้ให้เงินสนับสนุนแก่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Center: ARMAC) เป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งตกค้างจากสงคราม รวมถึงช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดในกัมพูชา

ประเทศไทยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การส่งเสริมความร่วมมือในด้านทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและ ความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างไทยและกัมพูชานอกจากจะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศแล้ว ยังจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความไว้วางใจร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปด้วย

สามารถรับชมสื่อวีดิทัศน์ "TICA : 70 ปี ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา"ผ่านช่องทาง Youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6HA-xdaLYsI&feature=youtu.be


* * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
มกราคม 2564


ที่มา: เรียบเรียง/แปลจากบทความ Strengthening ties through the empowerment of people ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Phnom Penh Post ออนไลน์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ พนมเปญ : https://www.phnompenhpost.com/national/strengthening-ties-through-empowerment-people