เอกสารการประชุมสัมมนา

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศลดค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 45 ในปี ค.ศ. 2030

12 Oct 2021   Views 40

เมื่อ 11 ต.ค. 64 นายกรับมนตรีมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียตั้งเป้าลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วประเทศ ร้อยละ 45 ต่อหน่วยของ GDP ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ร้อยละ 10 โดยเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในท่าทีมาเลเซียที่จะเสนอต่อที่ประชุม UNFCCC COP 26 นอกจากนี้ มาเลเซียยังตั้งเป้าหมายที่จะ
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050
2) ใช้พลังงานทดแทนโดยจะจัดหายานพาหนะของรัฐบาลที่ไม่ใช้เครื่องยนต์สันดาปร้อยละ 100 ภายในปี ค.ศ. 2030
3) รักษาพื้นที่ป่าร้อยละ 50 ในมาเลเซีย
4) ส่งเสริมแนวคิดลดขยะเป็นศูนย์ การรีไซเคิล และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
5) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ โดยมีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำมาเลเซีย (KASA) เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนแผนงานและเป้าหมายดังกล่าว 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเน้นย้ำว่าประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีสีเขียวเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวคิดหลักด้านความยั่งยืนใน 12th Malaysia Plan

ที่มา: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/10/11/pm-malaysia-aims-to-reduce-intensity-of-greenhouse-gas-emission-by-45pc/2012555