การเมืองและเศรษฐกิจ

การประชุม Bangkok - Shanghai Economic Conference ครั้งที่ ๔ ผนึกกำลังจาก EEC ไทย สู่ YRD จีน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG

17 Sep 2021   Views 870 การประชุม Bangkok - Shanghai Economic Conference ครั้งที่ ๔ ผนึกกำลังจาก EEC ไทย สู่ YRD จีน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับคณะกรรมการพาณิชย์ นครเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ จัดการประชุม Bangkok - Shanghai Economic Conference (BSEC) ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมสุโขทัย นครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้หัวข้อ “Synergizing Thailand’s BCG with China’s High-Quality Development: From EEC to YRD” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคธุรกิจเข้าร่วมงานประมาณ ๖๐ คน ตลอดจนมีผู้รับชมการถ่ายทอดสดกว่า ๕,๐๐๐ คน

การประชุมครั้งนี้มีความพิเศษกว่าการประชุม BSEC ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ขยายขอบเขตทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมเกินกว่านครเซี่ยงไฮ้ โดยรวมถึงเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ในด้านการปฏิรูปและเปิดประเทศ รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายวงจรคู่ขนาน (Dual Circulation) ของรัฐบาลจีน และเน้นความสำคัญความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของไทยและจีน การประชุมครั้งนี้ยังจัดขึ้นในห้วงเวลาที่เหมาะสมสืบเนื่องจากความท้าทายในสถานการณ์โควิด-๑๙ นอกจากนี้ ปี ๒๕๖๔ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและและครบรอบ ๓๐ ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน - จีน

นางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นความเกื้อกูลระหว่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับชาติของไทยและจีน รวมทั้งแนะนำสาขาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทยและเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (YRD) ของจีน หลังจากนั้น นางสาวจู อี่ รองประธานคณะกรรมการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงสาขาการลงทุนที่จีนมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green: BCG) และการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน - จีน

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายของไทย โดยมี นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย EEC และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการลงทุนสาขาเศรษฐกิจ BCG และพื้นที่ EEC รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง YRD กับ EEC ในประเด็นที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของไทยสำหรับการฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืนและดียิ่งขึ้นจากความท้าทายต่าง ๆ โดยเป็นครั้งแรกที่นักลงทุนและนักธุรกิจจีนได้รับฟังภาพรวมนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากผู้บริหารระดับสูงโดยละเอียด

ในช่วงการอภิปรายและตอบคำถาม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ด้านการลงทุนในประเทศไทยจากมุมมองของผู้กำกับดูแลนโยบายและประสบการณ์ตรงของนักลงทุนชาวจีน ในประเทศไทย โดยนายชัยรัตน์ จันทร์หอม CEO บริษัท Banpu Invesment (China) Ltd. กล่าวแนะนำภาพรวมของบริษัทและให้ข้อคิดเห็นด้านการลงทุนระหว่างไทย - จีน เน้นความสำคัญประเด็นการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และระบบจัดเก็บพลังงาน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่จีนให้ความสำคัญ อาทิ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutrality) ในปัจจุบัน ขณะที่นางอู๋ ตันเหมย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมระยอง (ไทย - จีน) จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทและความก้าวหน้าในด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในด้านสภาพแวดล้อมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกทางการค้าในประเทศไทย

นอกจากนี้ นายเซวีย เฟิง ประธานองค์กร Invest Shanghai ได้แนะนำบทบาทของ องค์กรในด้าน การส่งเสริมการลงทุนแบบสองทาง (two-way) และการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจรแก่สถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยนางดลพร อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้แบ่งปันมุมมองต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุน EEC ในปัจจุบัน ตลอดจนศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจของการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งผลประโยชน์การลงทุนที่จะอำนวย ความสะดวกให้กับนักลงทุนชาวจีน โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญในการสื่อสารเชิงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูล พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยต่อนักลงทุนจีน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนชั้นนำด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนในไทย และสร้าง ความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจไทยกับนักลงทุนจีน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วม ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ EEC และ BOI ในการสนับสนุนการยกระดับความร่วมมือระหว่างพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยพื้นที่ YRD ของจีน กับ EEC ของไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – จีน ในภาพรวมอย่างยั่งยืนและครอบคลุมต่อไปในอนาคต

* * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
กันยายน ๒๕๖๔