การเมืองและเศรษฐกิจ

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

20 Apr 2020   Views 3464 Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

Source : https://brandinside.asia/china-greater-bay-area-threaten-singapore/


Greater Bay Area (GBA) เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลจีนใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ รวมความเชี่ยวชาญและความชำนาญของแต่ละมณฑล/เมือง ทั้งในด้านการเงิน การผลิต และเทคโนโลยี ขณะเดียวกันพยายามลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร เงินทุน และเทคโนโลยี ได้สะดวกขึ้น GBA ครอบคลุมพื้นที่ของ 9 เมืองสำคัญในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ นครกว่างโจว (Guangzhou) เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) เมืองจู่ไห่ (Zhuhai) เมืองฝอซาน (Foshan) เมืองฮุ่ยโจว (Huizhou) เมืองตงก่วน (Dongguan) เมืองจงซาน (Zhongshan) เมืองเจียงเหมิน (Jiangmen) เมืองจ้าวชิ่ง (Zhaoqing) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta : PRD) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับการพัฒนาชั้นนำในด้านการค้าการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิต มีประชากรรวมกัน 70 ล้านคน (มากกว่าประชากรของแคนาดาและอังกฤษ) และมีขนาด GDP รวมกันมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ทั้งประเทศจีน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีนได้มีการประกาศใช้ “แผนพัฒนาเขตความร่วมมือกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า” (Outline Development plan for the Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area : GBA) อย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

GBA กำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาการพัฒนาไว้เป็น 2 ระยะ ได้แก่

(1) ระยะที่ 1 ภายในปี 2565 จะพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสากล โดยมีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(2) ระยะที่ 2 ภายในปี 2578 จะพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองระดับสากลที่มีระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเป็นต้นแบบในการพัฒนาภูมิภาคอื่น ๆ ของจีน

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนา GBA มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและการปฏิรูปรอบด้านโดยมี 4 เมืองหลักทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการการพัฒนาในแต่ละด้าน ได้แก่

(1) นครกว่างโจว เป็นเมืองศูนย์กลางระดับชาติ

(2) เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับชาติ

(3) ฮ่องกง เป็นศูนย์กลางทางการเงิน การคมนาคม การค้า ระบบโลจิสติกส์ และศูนย์กลางธุรกรรม เงินหยวนนอกประเทศจีน

(4) มาเก๊า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับโลก และเป็นเวทีความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส

มณฑลกวางตุ้ง : “ซิลิคอนวัลเลย์” ของจีน

GBA ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในจีนเป็นเวลากว่า 31 ปี ในปี 2562 มีมูลค่า GDP 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งยังประกอบไปด้วยเมืองที่มีมูลค่า GDP เกิน 1 ล้านล้านหยวน (1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) จำนวน 3 เมือง ได้แก่ นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น และเมืองฝอซาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง

ที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งพยายามเร่งรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตภายในมณฑล ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกมากมาย อาทิ Huawei Tencent China Southern Power Grid, Guangzhou Automile Industry, Lenovo และ Midea เมื่อปี 2561 มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีบริษัทด้านเทคโนโลยีมากเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน โดยมีจำนวนมากถึง 45,000 บริษัท ทั้งนี้ พื้นที่ GBA เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 จำนวน 20 บริษัท

มณฑลกว่างตุ้งและเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบ GBA ได้เร่งดำเนินงานด้านกฎระเบียบและโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุนดังนี้

1. ด้านกฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกาศมาตรการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาตรการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษีด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นต้น

2. โครงการพื้นฐานด้านคมนาคม โดยโครงการสำคัญที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว อาทิ โครงการสะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า โครงการสะพานหู่เหมิน โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองกว่างโจว - เซินเจิ้น - ฮ่องกง เป็นต้น

3. โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ อาทิ โครงการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเขตความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างเมืองเซินเจิ้นกับฮ่องกง โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน นครเซินเจิ้น เป็นต้น

โอกาสของไทยใน GBA

ในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมเกษตร และมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม ในขณะที่ GBA เป็นศูนย์กลางทางการค้า ศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์กลางนวัตกรรม หาก GBA สามารถพัฒนาการประสานกำลังกันระหว่าง 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงและมาเก๊า GBA จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของไทยในการขยายการลงทุน และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้ ดังนี้

1.ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถเข้ามาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น เทคโนโลยี AI สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว E-commerce และเทคโนโลยี Blockchain สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน เทคโนโลยีโดรนสำหรับภาคการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

2.โอกาสของนักลงทุนโดยนักลงทุนสามารถเข้ามาร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือเข้ามาเป็นนักลงทุน (Angel Investor) ในบริษัทนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในไทยได้ เช่น การบริการ การเกษตร โภชนาการ การเงิน การแพทย์ เป็นต้น

3. โอกาสในการดึงบริษัทด้านนวัตกรรมให้เข้ามาลงุทนในไทย เนื่องจาก GBA เป็นที่ตั้งของบริษัทด้านนวัตกรรมระดับโลกที่มีศักยภาพ โดยไทยสามารถสร้างความร่วมมือบริษัทด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งจะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคต


ที่มา : 

(1) บทความเรื่อง "Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกกับโอกาสของการพัฒนาธุรกิจไทย" โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

(2) บทความเรื่อง "ความคืบหน้า Greater Bay Area" โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

(3)  "Greater Bay Area : 10 Facts to put in perspective",  https://www.scmp.com/print/native/economy/china-economy/topics/great-powerhouse/article/3002844/greater-bay-area-10-facts-put


* * * * * * * * * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
เมษายน 2563