การเมืองและเศรษฐกิจ

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

25 Jun 2020   Views 1787 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

ภาพจาก : https://www.asiablockchainreview.com/cambodia-partners-with-pundi-x-to-develop-smart-city-in-phnom-penh/


อาเซียนได้ริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียนภายใต้ “เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน” (ASEAN Smart Cities Network : ASCN) เพื่อแก้ไขปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยประเทศสมาชิกร่วมกันแสวงหาส่วนเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันที่มีศักยภาพ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2568 (ASEAN Community Vision 2025)
(2) ร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินโครงการเชิงพาณิชย์ที่มีผลเป็นรูปธรรม
(3) จัดหาเงินทุนและการสนับสนุนพันธมิตรนอกอาเซียน โดยให้เมืองในประเทศสมาชิกจับคู่กับพันธมิตรภายนอกอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างอาเซียนกับคู่พันธมิตรที่อยู่ภายนอกอาเซียน อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)

ปัจจุบัน ASCN ประกอบด้วยเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 26 เมือง ได้แก่ บันดาร์เสรีเบกาวัน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี บันยูวังงี พระตะบอง เซบู ดานัง ดาเวา จาการ์ตา ฮานอย โฮจิมินห์ ยะโฮร์บาห์รู โกตากินะบารู กัวลาลัมเปอร์ กูซิง หลวงพระบาง มะกัสซาร์ มัณฑะเลย์ มะนิลา เนปยีดอ พนมเปญ ภูเก็ต เสียมราฐ สิงคโปร์ เวียงจันทน์ และย่างกุ้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN) ในปี 2562 ได้จัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASCN Conference and Exhibition) ที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนระดับชาติ (National Representatives: NRs) และผู้แทนระดับเมือง (Chief Smart City Officers: CSCOs) จาก 26 เมือง ในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิก G20 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี

กัมพูชา

กัมพูชาเป็น 1 ใน 10 ประเทศสมาชิก “เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน” (ASEAN Smart Cities Network : ASCN) มีกรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระตะบอง เป็นเมืองอัจฉริยะนำร่อง โดยแต่ละพื้นที่จะดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้ “แผนปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ” (Smart City Action Plan) ซึ่งแต่ละพื้นที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละเมือง ดังนี้

(1) กรุงพนมเปญ เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับการขนส่งสาธารณะภายในเมือง การปรับปรุงทางเดินภายในเมือง รวมทั้งสร้างระบบสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อการปรับปรุงพื้นที่และระบบการขนส่งสาธารณะ

(2) จังหวัดเสียมราฐ เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ยกระดับการขนส่งสาธารณะและการจราจรอัจฉริยะ ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยว การบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โดยเฉพาะการจัดขยะและการจัดการน้ำ พัฒนาระบบข้อมูลแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาทิ ข้อมูลการจัดการของเสียและการระบายน้ำ ข้อมูลการจราจรและพาหนะ ข้อมูลทางเท้า

(3) จังหวัดพระตะบอง เน้นการเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดพระตะบอง โดยเน้นการปรับปรุงชุมชนแออัด การบริหารจัดการร้านค้าริมทางเท้า ที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ พัฒนาระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างความตระหนักของประชาชนในด้านการจัดการขยะ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงถนน และการบริหาคจัดการตลาดในช่วงกลางคืน (Night Market) พร้อมกับการกำหนดพื้นที่ให้แก่ผู้ขาย

ความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกัมพูชา

กัมพูชายังคงเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ดังนี้

1. ผังเมืองในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเขตที่อยู่อาศัยหรือสถานศึกษาอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม
2. ขาดกฎระเบียบหรือนโยบายที่สอดคล้องและเอื้อต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
3. อุปสรรคทางด้านการเงินจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนให้ความสนใจน้อย ยกเว้นนักลงทุนจากจีนให้ความสนใจไปลงทุน เนื่องจากขาดกฎระเบียบด้านการลงทุนที่ชัดเจน


* * * * * * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
มิถุนายน 2563

ที่มา: 

(1) Concept Note “ASEAN Smart Cities Network”, https://asean.org/storage/2019/02/ASCN-Concept-Note.pdf หน้า 2

(4)“Cambodia needs a smart plan”, https://theaseanpost.com/article/cambodia-needs-smart-plan และ “Smart cities, a future in the making for Cambodia”, https://capitalcambodia.com/smart-cities-a-future-in-the-making-for-cambodia/