สังคมและสิ่งแวดล้อม

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยนโยบาย National 4IR Policy

23 Jul 2021   Views 57 มาเลเซียตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยนโยบาย National 4IR Policy

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลมาเลเซียเปิดตัว National 4IR Policy (The National Fourth Industrial Revolution Policy) โดยมุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยน กระบวนการทํางาน (digitalization) เพื่อขับเคลื่อนมาเลเซียไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เน้น 5 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่
(1) AI
(2) Internet of Things
(3) blockchain และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (distributed ledger technology – DLT)
(4) advanced materials และ technologies
(5) cloud Computing และ big data analytics

โดยมี 4 แรงขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 4IR (2) การเชื่อมต่อผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (3) การอํานวยความสะดวกด้านกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมและ ยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ (4) การกระตุ้นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 4IR

Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) กล่าวว่า นโยบายฯ ข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มดัชนีความอยู่ดีมีสุขของมาเลเซีย จาก 124.4 (ค.ศ. 2018) เป็น 136.5 ภายในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนั้น มาเลเซียมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศลําดับแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก (global innovation index) และเพิ่มระดับ ผลิตภาพ ร้อยละ 30 ของระดับเมื่อปี ค.ศ. 2020 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมภายในปี ค.ศ. 2030

* * * * * * * * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายงาน National 4IR Policy (The National Fourth Industrial Revolution Policy) ฉบับเต็มของรัฐบาลมาเลเซียได้ที่นี่ คลิก