สังคมและสิ่งแวดล้อม

"โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี" วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

13 Feb 2020   Views 1058 "โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี"  วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

                             

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 กรมเอเชียตะวันออกร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดีสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐมจัดกิจกรรม “โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี” ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม (ระดับประถมศึกษา) โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดาโต๊ะ โจจี้  ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และนางจำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงาน พร้อมนี้ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และดาโต๊ะ โจจี้  ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียให้กับโรงเรียนฯ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมุมมาเลเซีย หรือ “Malaysian Corner” ที่ห้องสมุดของโรงเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับมาเลเซีย และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  

               ภายหลังพิธีเปิด เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้น ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วยซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย อาทิ ซุ้มแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา อาหาร และศิลปะ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
         
                “โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี” เป็นโครงการที่กรมเอเชียตะวันออกร่วมดำเนินการกับมูลนิธิยุวทูตความดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2562 โดยเชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมโครงการอุปภัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ

               

* * * * * * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
กุมภาพันธ์ 2563