สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

25 Feb 2020   Views 893 โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

 

                  นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น (East Asia Unit) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้พบนางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และนายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ หลังจากนั้นได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมถาม – ตอบปัญหาด้านการต่างประเทศ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของแต่ละโรงเรียนจำนวนแห่งละ ๑๗๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จราบรื่นด้วยดี

* * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม 
กรมเอเชียตะวันออก 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓