สังคมและสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะของจีน

การจัดการขยะของจีน

ภาพจาก : https://www.chinadaily.com.cn/a/201907/25/WS5d38f035a310d83056400dad.htmlจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยจำนวนประชากร และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในเมืองหลวง อย่างเช่นกรุงปักกิ่ง ที่นิยมอาศัยระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือการสั่งสินค้าออนไลน์
ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ได้เพิ่มปริมาณขยะเป็นจำนวนมากทั้งจากบรรจุภัณฑ์อาหารถึง 65 ล้านชิ้นต่อวัน ถุงพลาสติก 20 ล้านถุงต่อวัน และคาดว่าในปี 2563 จะมีผู้ใช้บริการสั่งอาหารซื้ออาหารออนไลน์ในจีนเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว

จีนได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่องมาตรการคัดแยกขยะมาตั้งแต่ปี 2541 และประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการบริหารจัดการขยะครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกฎระเบียบดังกล่าวไม่ได้ระบุโทษปรับสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด และเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประจำสภาประชาชนกรุงปักกิ่งชุดที่ 15 (the Standing Committee of the 15th Beijing Municipal People’s Congress) ได้เห็นชอบร่างแก้ไขกฎข้อบังคับการจัดการขยะในครัวเรือนของกรุงปักกิ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวใช้ทั้งแนวทางการรณรงค์ สร้างแรงจูงใจ กำหนดบทลงโทษ และนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง และปัญหาสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญกฎระเบียบ/ข้อบังคับ
1. แก้ไขกฎระเบียบการบริหารจัดการขยะ โดยเพิ่มบทลงโทษ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นทั้งในระดับประชาชน องค์กรธุรกิจ และสถาบัน
2. ทดลองติดตั้งถังขยะอัจฉริยะที่นำเอาเทคโนโลยี Facial recognition และการสแกน QR Code เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชนในการคัดแยกขยะ โดยผู้ที่สแกน QR Code
    ในแต่ละครั้งที่ทิ้งขยะเปียกถูกถังจะได้รับคะแนนสะสม และในทุกวันพฤหัสบดีผู้ที่มีคะแนนสะสมสามารถนำคะแนนไปแลกสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ไข่ไก่ ยาสระผม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือ
    จากชุมชนเป็นอย่างดี
3. ประชาชนจะต้องคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะเปียก (2) ขยะรีไซเคิล (3) ขยะอันตราย และ (4) ขยะประเภทอื่น ๆ โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามและปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะถูกปรับเงิน
    ตั้งแต่ 50 - 200 หยวน (ประมาณ 218 - 872 บาท)
4. ลดปริมาณขยะตามแหล่งกำเนิด
    (1) สนับสนุนให้สถานประกอบการปรับใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ
    (2) สนับสนุนให้สถานที่ราชการรวมถึงองค์กรสาธารณะเลิกใช้ถ้วยกระดาษแบบใช้ครั้งเดียว (Disposable cups)
    (3) ห้ามซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า และตลาดใช้ถุงพลาสติกแบบบาง หรือให้ถุงพลาสติกฟรี
    (4) ห้ามร้านอาหาร หรือแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ และโรงแรม บริการภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวด้วย นอกจากลูกค้าจะร้องขอ โดยธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 5,000 - 10,000 หยวน     
    (ประมาณ 21,800 – 43,600 บาท) สำหรับธุรกิจที่มีพฤติกรรมทำผิดซ้ำอาจถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 50,000 หยวน (ประมาณ 218,000 บาท)
                                                                           


                                                                                                                           * * * * * * * * * *
 
     สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
สิงหาคม 2563