ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมาก ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลก

ภูมิภาคแห่งนี้มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ทั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่มีบางประเทศเป็นหมู่เกาะ ในขณะที่บางประเทศเป็นผืนทวีป ทั้งทางศาสนาซึ่งมีทั้ง ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม อีกทั้งยังมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ อีกด้วย

ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งความแตกต่างนี้ ย่อมสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ของไทยให้ดีขึ้น ยิ่งกว่านั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในภูมิภาคนี้ไทยในฐานะประเทศสมาชิกของภูมิภาคย่อมได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ดังนั้นไทยจึงควรศึกษา และทำความเข้าใจกับภูมิภาคแห่งนี้อย่างลึกซึ้ง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกประกอบด้วย 16 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ
ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่

  1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
    ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน
  2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียนกับติมอร์ เลสเต ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน