ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานด้านยุทธศาสตร์

12 Feb 2018   Views 1773

 ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 13/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานด้านยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ความแจ้งแล้วนั้น

                 บัดนี้ กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรับเข้าทำงานดังนี้
1. นางสาวกนกลดา แสนวงษ์
2. นางสาวดาราลักษณ์ ภู่ทอง
3. นางสาวธัญชาติ วิชายะ
                 ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 โปรดยืนยันตอบรับการเข้าทำงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ pichanjam@gmail.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว และกรมเอเชียตะวันออกจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการรายงานตัวและศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน