ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา

20 Mar 2018   Views 2932

กรมเอเชียตะวันออกขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่าน ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน ๑๗๓ คน รวม ๒๒๔ ชิ้น โดยบัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ นายสุรัตนชัย ชื่นตา อายุ ๔๔ ปี กรุงเทพฯ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงย่างกุ้งหรือเมืองมัณฑะเลย์ ชั้นประหยัด ๒ ที่นั่ง จากบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

๒. รางวัลรองชนะเลิศ นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ อายุ ๔๘ ปี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๓. รางวัลชมเชย นายสุรัตนชัย ชื่นตา ซึ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศที่อ้างถึง กรณีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวดมากกว่า ๑ รางวัล จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่ และกรมเอเชียตะวันออกจะจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ