ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

24 Jul 2018   Views 3884

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

                บัดนี้ กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรับเข้าทำงานดังนี้

                 ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑     นายนนท์ เนียมสุวรรณ

ลำดับที่ ๒     นางสาวอธิชา แก้วสุขสมบัติ

ลำดับที่ ๓     นางสาวอทิตตา แซ่หลู่

ลำดับที่ ๔     นางสาวนิภาพร เนียมประยูร

       ๒. การรับเข้าทำงานและการรายงานตัว

๒.๑  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ โปรดยืนยันตอบรับการเข้าทำงานภายในวันที่

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าวและกรมเอเชียตะวันออก จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน

๒.๒  หลักฐานการรายงานตัวเข้าทำงานประกอบด้วย

                            ๑) สำเนาปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ชุด

                            ๒) สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ ชุด

                            ๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด

                            ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

                            ๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน ๒ ชุด

                ขอให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับสำเนาหลักฐานทุกฉบับและหากตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือมีเอกสารการรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งไม่ครบถ้วนถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่สามารถได้รับการจัดจ้างงานได้ และกรมเอเชียตะวันออกจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน

๒.๓  ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๒ - ๔ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ

หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน
อ่่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
ที่นี่