ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ “70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

14 Dec 2020   Views 207

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ไทย – ลาว จากอดีตสู่ปัจจุบัน และเชื่อมโยงต่อไปในอนาคต โดยจะนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจากทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการและสาธารณชน ซึ่งบทสรุปจากงานเสวนาข้างต้น จะจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy brief) และเอกสารรายงาน เสนอต่อรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

* * * * * * * *


สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
ธันวาคม 2563