ข่าวเด่น

กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

05 Oct 2020   Views 65 กรมเอเชียตะวันออกส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

              เมื่อวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 นายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการกรมเอเชียตะวันออก ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

             ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงคณะได้พบหารือกับนายอลงกรณ์ วรรณคำ นายอำเภอบ้านนาตาล และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 6 หลังจากนั้น ได้เดินทางไปจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และรับฟังการบรรยายจากนายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากร ช่องเม็ก เกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์การค้าบริเวณชายแดนไทย – สปป. ลาว

             ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่าน มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 428 กิโลเมตร โดยมี เขตแดนติดกับแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และแขวงสาละวันของ สปป.ลาว และจังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา

             การศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนสนับสนุนการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงไทย-ลาวหลังโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นสภาพพื้นที่ที่แท้จริง และได้ประชุมหารือรับฟังข้อคิดเห็นหรือปัญหาในทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

            ไทยกับลาวจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 70 ปี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะมีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาวในระดับพื้นที่

**********

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
ตุลาคม 2563