ข่าวเด่น

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายชิโระ ซะโดะชิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

05 Oct 2020   Views 26 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายชิโระ ซะโดะชิมะ  อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายชิโระ ซะโดะชิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้มีผลงานความดีความชอบในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นอย่างเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ฝ่ายไทยประกอบด้วยนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต นางชนิดา กมลนาวิน รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วยนายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

นายชิโระ ซะโดะชิมะ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งประถมาภรณ์ช้างเผือก ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งในระหว่างการดำรงตำแหน่ง นายซะโดะชิมะเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน AMATA Smart City จังหวัดชลบุรี โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่นในปี 2560

 

* * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม 
กรมเอเชียตะวันออก 
กันยายน 2563