ข่าวเด่น

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงชายแดนไทย - มาเลเซีย

09 Oct 2020   Views 153 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงชายแดนไทย - มาเลเซีย

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการกรมเอเชียตะวันออกและหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพบหารือกับผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงระหว่างไทย - มาเลเซีย รวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในภาพรวม

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนไทย - มาเลเซีย ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษของสองประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19  ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย และเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดระหว่างไทยกับต่างประเทศ

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมด่านศุลกากรสะเดาและรับฟังการบรรยายสรุปจากนายด่านศุลกากรสะเดาและผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ รวมทั้งภารกิจและประเด็นท้าทายของด่านศุลกากรสะเดา นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกสงขลา และพบหารือกับผู้แทนบริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานของกิจการท่าเรือ โดยได้รับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนของสายเรือ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าให้ได้มากกว่า 500,000 ทีอียู/ปี และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคใต้ให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต

          การเยือนจังหวัดสงขลาในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการด้านความเชื่อมโยงระหว่างไทย - มาเลเซีย รวมถึงเป็นโอกาสให้กรมเอเชียตะวันออกได้ไปศึกษาสภาพพื้นที่จริงและรับทราบข้อคิดเห็น รวมถึงสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นไปอย่างบูรณาการและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 

***************

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
ตุลาคม 2563