ข่าวเด่น

ไทย – เมียนมา : กระชับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

09 Nov 2020   Views 59

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สรุปสาระสำคัญของการหารือดังนี้

1. ไทย – เมียนมา ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกัน แม้จะไม่ได้พบกันแต่ก็สามารถติดต่อกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ทั้งแบบทวิภาคีในทุกระดับ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยังคงพลวัตการติดต่อกัน และประชุมหารือแบบพหุภาคี ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อส่งเสริมต่อยอดผลประโยชน์ร่วมกัน

2. นายกรัฐมนตรีชื่นชมพัฒนาการด้านประชาธิปไตยของเมียนมา และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเมียนมาจะสามารถจัดการการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้อย่างสันติ ราบรื่น 

3. ฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมที่จะสานต่อความริเริ่มและร่วมมือในทุกมิติกับเมียนมาต่อไป

4. ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขอบคุณสำหรับคำอวยพร และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่จัดการหารือในครั้งนี้ พร้อมแสดงความชื่นชมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนานและราบรื่น ไทยและเมียนมาถือเป็นประเทศที่ผูกพัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกระดับ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือด้านการสาธารณสุขกับเมียนมาเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด - 19 ทั้งในรูปของเงินบริจาค ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้ง ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลแรงงานเมียนมาในไทยเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้พบนายกรัฐมนตรีอีกครั้งภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย

5. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ไทยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในเมียนมาและตามแนวชายแดนด้วยความเป็นห่วง เชื่อมั่นและให้กำลังใจเมียนมาในการรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ ทั้งนี้ ไทยพร้อมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนที่รัฐบาลไทยมีศักยภาพตามที่เมียนมาต้องการ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป

6. ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย นายกรัฐมนตรีเห็นว่ายังมีโอกาสของความร่วมมือระหว่างกันอีกมากตามแนวชายแดนเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันเพื่อขยายความร่วมมือ โดยที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประสงค์ให้ดำเนินความร่วมมือระหว่างกันต่อไป เศรษฐกิจจะต้องไม่หยุดชะงักแม้จะประสบกับสถานการณ์โควิด - 19

* * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
พฤศจิกายน 2563