ข่าวเด่น

รถไฟ ลาว-จีน: ผลกระทบ โอกาส และความท้าทายต่อไทย หลังเปิดให้บริการ

18 Nov 2020   Views 28

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative – BRI) ของจีน หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟจากมณฑลยูนนานของจีนเข้าไปทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ และเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหนองคาย – ท่านาแล้ง ของไทย ซึ่งถือได้ว่า เส้นทางรถไฟสายนี้จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งความท้าทายในมิติต่าง ๆ ที่ไทยต้องเผชิญและรับมือ

ในการนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในลักษณะการหารือโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ “รถไฟลาว – จีน : ผลกระทบ โอกาส และความ ท้าทายต่อไทย หลังเปิดให้บริการ” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย ปัญหา และผลกระทบต่อไทย รวมถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่โครงการรถไฟลาว – จีน จะแล้วเสร็จในปลายปี 2564

การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์ของไทยจากเส้นทางรถไฟลาว - จีน ก่อนโครงการรถไฟไทย - จีนจะแล้วเสร็จ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่าเรือแหลมฉบัง ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ และปัญหาการเชื่อมต่อ (Missing Link) กับโครงการรถไฟไทย-จีน 2) บทบาทเส้นทางรถไฟลาว – จีน ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย กับโอกาสของไทยในการกลายเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของจีน จากการใช้เส้นทางรถไฟลาว – จีน ขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพของไทยไปยังจีน และ 3) โอกาสจากเส้นทางรถไฟลาว – จีน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคและชายแดน รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อนึ่ง ผลการสัมมนาในครั้งนี้ ทางผู้จัดจะประมวลจัดทำเป็นหนังสือ บทความ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเสนอต่อรัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**********

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
พฤศจิกายน 2563