ข่าวเด่น

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย มุ่งส่งเสริมพลวัตและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและบทบาทของอาเซียน

07 Apr 2021   Views 90

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ส่งเสริมพลวัตและความร่วมมือไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยงชายแดน พลังงาน แรงงาน และการให้ความช่วยเหลิอคนชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและบทบาทของอาเซียน

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดาโตะ โจจี แซมูเอล (H.E. Dato’ Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและได้ร่วมมือกันช่วยเหลือคนชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาพลวัตและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความมั่นคงชายแดน พลังงาน และแรงงาน โดยผ่านกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มาเลเซีย และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพ และการประชุมหารือประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและบทบาทของอาเซียน

* * * * * * * * *
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก