ข่าวเด่น

การประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑ ภายใต้กลไกการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน

14 May 2021   Views 230

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใน 20 สาขาความร่วมมือ มุ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรองอธิบดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนางเสิ่น หมินจวน รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีขึ้นตามมติการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2562 ที่กรุงปักกิ่ง

ที่ประชุมได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใน 20 สาขาความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคงและการทหาร เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และความร่วมมือในเวทีพหุภาคีเป็นต้น

ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 3 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย - จีน และหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในช่วงเวลาที่เหลือในปี 2564 อาทิ การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - จีน ครั้งที่ 7 และการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย - จีน ครั้งที่ 23 รวมถึงความร่วมมือด้านการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 และการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยในการเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บรรเทาลง รวมถึงการอนุญาตให้สายการบินของไทยกลับมาทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์ในจีน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2569) โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5 โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายอู๋ เจียงฮ่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม ซึ่งฝ่ายไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564

* * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก