ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ความสัมพันธ์ทวิภาคี หรือ ความสัมพันธ์สองฝ่าย (bilateralism) เป็นรูปแบบการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แพร่หลายมากที่สุด

เนื่องจากมีความคล่องตัวสูง เมื่อเทียบกับการดำเนิน ความสัมพันธ์หลายฝ่าย - multilateralism และผลที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมพร้อมใจ และการยอมรับระหว่างกัน เมื่อเทียบกับการดำเนิน ความสัมพันธ์ฝ่ายเดียว – unilateralism

ความสัมพันธ์ทวิภาคี สามารถครอบคลุมมิติต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเครื่องมือดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีมีอยู่หลากหลาย ตั้งแต่การตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา ข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือสองฝ่าย การประชุมร่วมกัน