ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา

กัมพูชา

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยกับกัมพูชาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 โดยไทยและกัมพูชาจะครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
          ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สถานการณ์ชายแดนโดยรวมมีความสงบ รัฐบาลและ ผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกลไก ความร่วมมือต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างปกติ 

ด้านการเมือง

            ปัจจุบันไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงอยู่ในระดับดีมาก ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะไม่นำประเด็นปัญหาที่มี
ความละเอียดอ่อน อาทิ ปัญหาเขตแดน มาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ   

            ไทยและกัมพูชามีกลไกการดำเนินความสัมพันธ์ที่สำคัญในหลายระดับและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

            (1) การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเป็นประธาน 

            (2) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา (Joint Commission for Bilateral Cooperation - JC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน

           
             สำหรับความร่วมมือทางทหาร กองทัพของทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด มีกลไกหลักในการหารือ ได้แก่ 

             (1) การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรี   ว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธาน
             (2) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (Regional Border Committee - RBC) ซึ่งมีแม่ทัพของแต่ละภูมิภาคของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน

ในด้านเขตแดน สองฝ่ายมีกลไกหารือ คือ การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา (Joint Boundary Commission - JBC)

 

ด้านเศรษฐกิจ

การค้า

          ในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีมูลค่า 9,416.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 มูลค่าการส่งออกจากไทยไปกัมพูชา 7,144.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.24  สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ 1) น้ำมันสำเร็จรูป 2) อัญมณีและเครื่องประดับ (ทองคำ) 3) เครื่องดื่ม 4) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 5) น้ำตาลทราย มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา 2,271.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 195.81 สินค้านำเข้าจากกัมพูชา ได้แก่ 1) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 2) ผัก ผลไม้ 3) ลวดและสายเคเบิล 4) สินแร่โลหะ 5) เสื้อผ้าสำเร็จรูป

การลงทุน

          ในปี 2562 (ม.ค. - ก.ย.) โครงการของไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3 โครงการ (1) บริษัท Big C Supercenter (Cambodia) Co.Ltd (2) บริษัท TTH Rubber จำกัด (3) บริษัท Charmatharn จำกัด รวมมูลค่าเงินลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2537 เท่ากับ 1,044.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 9 ทั้งนี้ ประเทศที่ลงทุนในกัมพูชามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร

การท่องเที่ยว

          ปี 2562 นักท่องเที่ยวกัมพูชามาไทย จำนวนประมาณ 907,506 คน ลดลงร้อยละ 4.35 ส่วนนักท่องเที่ยวไทยไปกัมพูชา จำนวนประมาณ 288,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4

ด้านอื่นๆ