ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

          ไทยและเกาหลีเหนือสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๘ และในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ เมื่อปี ๒๕๕๘ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรี ดังนี้ (๑) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางไมตรีเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ (นายรี ซู ยอง) เยือนไทยระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี ของบุคคลระดับรัฐมนตรีของเกาหลีเหนือ
ขณะที่ปี ๒๕๖๓ เป็นการครบรอบ ๔๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ 

ด้านการเมือง

ไทยดำเนินปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ ขณะเดียวกันที่ปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จากกรณีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ

          ไทยและเกาหลีเหนือมีแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศกับอธิบดีกรมกิจการเอเชียและโอเชียเนียของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ เพื่อติดตามความร่วมมือต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน โดยล่าสุดอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้นำคณะเยือนเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

          ไทยได้เชิญให้เกาหลีเหนือเข้าร่วม ASEAN Regional Forum (ARF) เมื่อปี ๒๕๔๓ ซึ่งนับเป็นกลไกการหารือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเพียงกรอบเดียวที่เกาหลีเหนือเข้าร่วม

ด้านเศรษฐกิจ

การค้า การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือมีจำนวนไม่มากเนื่องจากข้อจำกัดตามมาตรการลงโทษตามข้อมติ UNSC มูลค่าการค้าไทย - เกาหลีเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๒๘.๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๒.๒๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๐.๘๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๐.๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้าจำนวน ๐.๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกจากไทยไปเกาหลีเหนือ ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง สินค้านำเข้า ได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผ้าผืน

การลงทุน ปัจจุบัน ไม่มีภาคเอกชนไทยลงทุนในเกาหลีเหนือ

ด้านอื่นๆ

ด้านวัฒนธรรม

          ไทยและเกาหลีเหนือมีความตกลงด้านวัฒนธรรมลงนามเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ โดยการแลกเปลี่ยนครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘

ความช่วยเหลือทางวิชาการ

          รัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่เกาหลีเหนืออย่างเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๔๑ โดยในปี ๒๕๖๐ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย (TICA) จัดทำแผนอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ ๕ สาขา ได้แก่ (๑) Alcoholic beverage and dairy milk processing (๒) Fishery processing (๓) Sports Medicine (๔) Bread Producing and Processing และ (๕) การฝึกอบรมภาษาไทย