ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์

สิงคโปร์

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 ไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกระดับและทุกมิติบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับพระราชวงศ์และผู้แทนระดับสูงระหว่างกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นภูมิภาคที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและการรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค  

ด้านการเมือง

ไทยกับสิงคโปร์เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด ไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ไทยกับสิงคโปร์ดำเนินความสัมพันธ์ภายใต้กรอบ Singapore - Thailand Enhanced Partnership (STEP) โดยมีกลไกทวิภาคีสำคัญ 4 กลไก ได้แก่

(1) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรี (Leaders’ Retreat)
(2) โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยกับสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program -CSEP)
(3) การประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)
(4) ความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย - สิงคโปร์ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกบุคลากร และการซ้อมรบร่วม (การฝึกร่วมผสม Cope Tiger การฝึก Cobra Gold การฝึก SINGSIAM และการฝึก Kocha Singa) 

ด้านเศรษฐกิจ


การค้า

สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของสิงคโปร์ ในปี 2562 ไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่าการค้า 16,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.97 โดยไทยได้ดุลการค้า 1,197 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออกมีมูลค่า 8,839 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้ามูลค่า 7,641 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินค้าส่งออกของสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

สินค้านำเข้าสำคัญจากสิงคโปร์ เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

การลงทุน

ในปี 2562 สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 5 ของไทย (รองจากญี่ปุ่น จีน ไต้หวันและฮ่องกง) มูลค่าการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าการลงทุนต่างชาติทั้งหมด มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุน 95 โครงการ มูลค่ารวม 15,313 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตเซลส์แสงอาทิตย์และแผงเซลส์แสงอาทิตย์ มูลค่า 8,293 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก มูลค่า 7,693 ล้านบาท กิจการผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิง มูลค่า 3,973 ล้านบาท กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ มูลค่า 2,840 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่า 1,990 ล้านบาท และกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ มูลค่า 1,964 ล้านบาท

การท่องเที่ยว

ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางเยือนไทย 1,056,826 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเยือนสิงคโปร์ 545,601 คน


ด้านอื่นๆการเยือนที่สำคัญ ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 20 มีนาคม 2493
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2494
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2505
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2542
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงทำการฝึกบิน
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2549
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงทำการฝึกบิน
 • วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2554
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • วันที่ 12-17 เมษายน 2543
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 22-25 มิถุนายน 2543
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 10-12 กันยายน 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 23-25 เมษายน 2550
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงกล่าวปาฐกถาในการประชุม I-CREATe 2007
 • วันที่ 22-26 เมษายน 2552
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2009
 • วันที่ 12-13 เมษายน 2554
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2554
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
 • วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีและเพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2012
 • วันที่ 19-20 มกราคม 2556
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนสิงคโปร์เพื่อทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับโลกของนักวิทยาศาสตร์เยาวชน 2013
 • วันที่ 14-17 สิงหาคม 2556
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนสิงคโปร์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • วันที่ 5-11 กันยายน 2548
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2005
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2549
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2006
 • วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2007
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2550
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อดูงานด้านกฎหมาย
 • วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2554
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2551
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมการแข่งขันแบดมินตัน Cheers Asian Satellite Badminton Championships 2008
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • วันที่ 19 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2551
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานภาพยนตร์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
 • วันที่ 3-6 กันยายน 2551
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสิงคโปร์เพื่อร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ "หนึ่งใจเดียวกัน"
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
 • วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2552
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเยือนสิงคโปร์เป็นการส่วนพระองค์
รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 21-23 สิงหาคม 2544
  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 18-20 มีนาคม 2551
  นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2552
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2554
  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 22-23 สิงหาคม 2544
  นายสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์พร้อมนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2548
  นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2551
  นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 13-14 ตุลาคม 2552
  นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ และเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ 9
 • เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2556
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 11
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2556
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุม STEER ครั้งที่ 3

การเยือนที่สำคัญ ฝ่ายสิงคโปร์

รัฐบาล
พระราชอาคันตุกะ
 • วันที่ 17-21 มกราคม 2548
  ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รัฐบาล
 • วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2552
  นายลี เซียน ลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วันที่ 10-12 เมษายน 2552
  นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่เมืองพัทยา
 • วันที่ 19-20 มกราคม 2554
  นายจอร์จ เยียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมโครงการ CSEP ครั้งที่ 10
 • เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554
  นายเค ชันมูกัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่ง
 • เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2556
  นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
 • เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556
  นางฮาลิมา ยาขอบ ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งการประชุมที่สำคัญ

การประชุมที่สำคัญ

 • การประชุม Prime Ministerial Retreat ครั้งที่ 3
  เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2548
 • การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ 2
  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2548 ที่กรุงเทพฯ
 • การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
  (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 10

  ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2554 ที่กรุงเทพฯ
 • การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
  (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 11

  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2556 ที่สิงคโปร์
 • การประชุม Singapore Thailand Enhanced Economic Relationship STEER ครั้งที่ 3
  วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่กรุงเทพฯ


ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557